Murashige & Skoog without nitrogen

Murashige & Skoog without nitrogen 

To Order Contact us: lieven@wlsolutions.be

Murashige & Skoog Medium

PT099-100X1L 1 unit
EUR 84.47
Description: Murashige & Skoog Medium

Murashige & Skoog Medium

PT100-100X1L 1 unit
EUR 114.58
Description: Murashige & Skoog Medium

MURASHIGE & TUCKER MEDIUM

M5525 100L
EUR 31.63

Murashige & Skoog Macroelements

TS1068-10L 1 unit
EUR 3.64
Description: Murashige & Skoog Macroelements

Murashige & Skoog Macroelements

TS1068-25L 1 unit
EUR 7.48
Description: Murashige & Skoog Macroelements

Murashige and Miller Medium

30630083-3 25 L
EUR 32.37

Murashige and Miller Medium

30630083-4 50 L
EUR 47.99

Murashige & Skoog Vitamins (100X)

VP021-1VL 1 unit
EUR 4.81
Description: Murashige & Skoog Vitamins (100X)

Murashige & Skoog Vitamins (100X)

VP021-5VL 1 unit
EUR 17.89
Description: Murashige & Skoog Vitamins (100X)

MURASHIGE SKOOG AGAR W/ VITAMINS

M13-148-10kg 10 kg Ask for price

MURASHIGE SKOOG AGAR W/ VITAMINS

M13-148-2kg 2kg Ask for price

MURASHIGE SKOOG AGAR W/ VITAMINS

M13-148-500g 500 g Ask for price

Murashige & Skoog/Gamborg (MG) Medium

30630206-2 25 L
EUR 28.19

Murashige & Skoog/Gamborg (MG) Medium

30630206-3 50 L
EUR 47.99

Murashige and Skoog, With Vitamins

CP030-010 10X1L
EUR 118.8

Murashige and Skoog, With Vitamins

CP030-500 50L
EUR 151.2

Murashige & Skoog Basal Soution (10X)

PL028-2X500ML 1 unit
EUR 82.28
Description: Murashige & Skoog Basal Soution (10X)

Murashige & Skoog Basal Soution (10X)

PL028-5X100ML 1 unit
EUR 51.5
Description: Murashige & Skoog Basal Soution (10X)

Murashige and Skoog, Without NH4NO3

CP033-010 10X1L
EUR 121.2

Murashige and Skoog, Without NH4NO3

CP033-500 50L
EUR 151.2

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture

TS1005-5L 1 unit
EUR 4.81
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture

Murashige Fern Multiplication Medium

30630149-3 25 L
EUR 25.16

Murashige Fern Multiplication Medium

30630149-4 50 L
EUR 42.73

MURASHIGE FERN MULTIPLICATION MEDIUM

M508 10L
EUR 35.14

Murashige and Skoog Medium Buffered

30630064-3 25 L
EUR 26.09

Murashige and Skoog Medium Buffered

30630064-4 50 L
EUR 34.79

MURASHIGE SHOOT MULTIPLICATION MEDIUM

M491 10L
EUR 38.7

Murashige Gerbera Pretransplant Medium

30630151-3 25 L
EUR 24.38

Murashige Gerbera Pretransplant Medium

30630151-4 50 L
EUR 41.14

MURASHIGE GERBERA PRETRANSPLANT MEDIUM

M510 10L
EUR 35.14

Murashige and Skoog, Without nitrogen

CP034-010 10X1L
EUR 121.2

Murashige and Skoog, Without nitrogen

CP034-500 50L
EUR 151.2

Murashige and Skoog (MS) Basal Medium

30630058-3 25 L
EUR 18.75

Murashige and Skoog (MS) Basal Medium

30630058-4 50 L
EUR 33.53

Murashige and Skoog (MS) Basal Medium

30630058-5 100 L
EUR 64.76

Murashige and Skoog (MS) Basal Medium

30630058-6 1 kg
EUR 163.19

Murashige Gerbera Multiplication Medium

30630150-3 25 L
EUR 26.99

Murashige Gerbera Multiplication Medium

30630150-4 50 L
EUR 42.73

MURASHIGE GERBERA MULTIPLICATION MEDIUM

M509 10L
EUR 35.14

Murashige and Skoog, Without phosphate

CP035-010 10X1L
EUR 121.2

Murashige and Skoog, Without phosphate

CP035-500 50L
EUR 151.2

Murashige & Skoog Vitamins Solution (1000X)

PL022-1X50ML 1 unit
EUR 19.09
Description: Murashige & Skoog Vitamins Solution (1000X)

Murashige & Skoog Vitamins Solution (1000X)

PL022-5X50ML 1 unit
EUR 82
Description: Murashige & Skoog Vitamins Solution (1000X)

Murashige & Skoog Modified Vitamins (100X)

VP022-1VL 1 unit
EUR 4.81
Description: Murashige & Skoog Modified Vitamins (100X)

Murashige & Skoog Modified Vitamins (100X)

VP022-5VL 1 unit
EUR 17.89
Description: Murashige & Skoog Modified Vitamins (100X)

Murashige & Skoog Medium w/ CaCl2, Vita

PT099-25L 1 unit
EUR 23.52
Description: Murashige & Skoog Medium w/ CaCl2, Vita

Murashige & Skoog Medium w/ CaCl2, Vita

PT100-25L 1 unit
EUR 31.55
Description: Murashige & Skoog Medium w/ CaCl2, Vita

Murashige Kalanchoe Pretransplant Medium

30630153-2 25 L
EUR 18.35

Murashige Kalanchoe Pretransplant Medium

30630153-3 50 L
EUR 43.56

MURASHIGE MODIFIED MULTIPLICATION MEDIUM

M527 10L
EUR 39.88

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-10X1L 1 unit
EUR 10.65
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-25L 1 unit
EUR 18.16
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-5L 1 unit
EUR 4.61
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-10X1L 1 unit
EUR 9.4
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-25L 1 unit
EUR 15.96
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-5L 1 unit
EUR 4.08
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-10X1L 1 unit
EUR 10.09
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-25L 1 unit
EUR 17.04
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-5L 1 unit
EUR 4.37
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-10X1L 1 unit
EUR 10.12
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-25L 1 unit
EUR 17.33
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-5L 1 unit
EUR 4.37
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-10X1L 1 unit
EUR 10.12
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-25L 1 unit
EUR 16.91
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-5L 1 unit
EUR 4.37
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

Murashige Kalanchoe Multiplication Medium

30630152-3 25 L
EUR 25.16

Murashige Kalanchoe Multiplication Medium

30630152-4 50 L
EUR 41.14

MURASHIGE KALANCHOE MULTIPLICATION MEDIUM

M511 10L
EUR 35.14

Murashige & Skoog Micronutrient Salt Base

30639010-1 25 g
EUR 22.88

Murashige & Skoog Micronutrient Salt Base

30639010-2 100 g
EUR 68.63

Murashige and Skoog (MS) Modified Medium

30630204-2 25 L
EUR 27.17

Murashige and Skoog (MS) Modified Medium

30630204-3 50 L
EUR 45.3

Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X)

PL011-2X500ML 1 unit
EUR 82.28
Description: Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X)

Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X)

PL011-5X100ML 1 unit
EUR 51.5
Description: Murashige & Skoog Macroelements Soution (10X)

Murashige & Skoog Microelements Soution (100X)

PL012-1X100ML 1 unit
EUR 52.08
Description: Murashige & Skoog Microelements Soution (100X)

Murashige & Skoog Microelements Soution (100X)

PL012-5X100ML 1 unit
EUR 233.5
Description: Murashige & Skoog Microelements Soution (100X)

Murashige and Skoog (MS) Medium, BC Potato

30630142-3 25 L
EUR 25.16

Murashige and Skoog (MS) Medium, BC Potato

30630142-4 50 L
EUR 37.73

Murashige and Skoog, With 30g/l Sucrose

CP027-010 10X1L
EUR 118.8

Murashige and Skoog, With 30g/l Sucrose

CP027-500 50L
EUR 151.2

Murashige and Skoog Vitamin Stock; Liquid

CP050-010 100 ml bottle
EUR 128.4

Murashige and Skoog, With Gamborg's Vitamins

CP029-010 10X1L
EUR 135.6

Murashige and Skoog, With Gamborg's Vitamins

CP029-500 50L
EUR 165.6

Murashige and Skoog (MS) Vitamin Powder Mix

30630198-1 100 mL
EUR 25.45

Murashige and Skoog Medium with MES Buffer

30630084-4 25 L
EUR 26.57

Murashige and Skoog Medium with MES Buffer

30630084-5 50 L
EUR 43.95

Murashige and Skoog Medium, Micro Salt only

30630202-2 25 L
EUR 18.43

Murashige and Skoog Medium, Micro Salt only

30630202-3 50 L
EUR 34.22

Murashige and Skoog (MS) Vitamin Solution, 1000X

30630130-1 100 mL
EUR 113.18

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ CaCl2

TS1004-5L 1 unit
EUR 4.89
Description: Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ CaCl2

MURASHIGE MODIFIED BASAL MULTIPLICATION MEDIUM

M536 100L
EUR 35.14

Murashige Cattleya Orchid Multiplication Medium

30630187-2 25 L
EUR 84.35

Murashige Cattleya Orchid Multiplication Medium

30630187-3 50 L
EUR 133.53

Murashige & Skoog without nitrogen