Rat Plasma EDTA, non sterile

Rat Plasma EDTA, non sterile 

To Order Contact us: lieven@wlsolutions.be

Sheep Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800023
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Sheep Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800023-1L 1 L
EUR 1195.2

Horse Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800053
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Horse Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800053-1L 1 L
EUR 1779.6

Camel Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800083
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Camel Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800083-1L 1 L
EUR 8110.8

Sheep Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800023-10nmol 10 nmol
EUR 2162.5

Sheep Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800023-5nmol 5 nmol
EUR 1262.5

Horse Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800053-10nmol 10 nmol
EUR 2400

Horse Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800053-5nmol 5 nmol
EUR 1400

Camel Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800083-10nmol 10 nmol
EUR 2400

Camel Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800083-5nmol 5 nmol
EUR 1400

Rabbit Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800006
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Rabbit Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800006-1L 1 L
EUR 7509.6

Donkey Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800068
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Donkey Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800068-1L 1 L
EUR 3066

Rabbit Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800006-10nmol 10 nmol
EUR 4750

Rabbit Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800006-5nmol 5 nmol
EUR 2950

Donkey Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800068-10nmol 10 nmol
EUR 2162.5

Donkey Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800068-5nmol 5 nmol
EUR 1262.5

Chicken Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800128
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Chicken Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800128-1L 1 L
EUR 3567.6

Chicken Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800128-10nmol 10 nmol
EUR 2050

Chicken Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800128-5nmol 5 nmol
EUR 1237.5

Sterile filtered rat plasma with EDTA, 0.2 micron

SRTPE35-0050 50 ml
EUR 230

Sterile filtered rat plasma with EDTA, 0.2 micron

SRTPE35-0100 100 ml
EUR 280

Sterile filtered rat plasma with EDTA, 0.2 micron

SRTPE35-0500 500 ml
EUR 622.5

Beagle dog Plasma (Sterile Sodium EDTA)

20-abx800098
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Beagle dog Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800098-1L 1 L
EUR 10466.4

Beagle dog Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800098-10nmol 10 nmol
EUR 2162.5

Beagle dog Plasma (Sterile Sodium EDTA)

abx800098-5nmol 5 nmol
EUR 1262.5

Sterile filtered goat plasma with EDTA, 0.2 micron

SGPE35-0100 100 ml
EUR 62.5

Sterile filtered goat plasma with EDTA, 0.2 micron

SGPE35-0500 500 ml
EUR 241.25

Sterile filtered mouse plasma with EDTA, 0.2 micron

SMPE35-0050 50 ml
EUR 145

Sterile filtered mouse plasma with EDTA, 0.2 micron

SMPE35-0100 100 ml
EUR 290

Sterile filtered mouse plasma with EDTA, 0.2 micron

SMPE35-0500 500 ml
EUR 631.25

Sterile filtered rabbit plasma with EDTA, 0.2 micron

SRPE35-0100 100 ml
EUR 205

Sterile filtered rabbit plasma with EDTA, 0.2 micron

SRPE35-0500 500 ml
EUR 515

Sterile filtered canine plasma with EDTA, 0.2 micron

SCAPE35-0100 100 ml
EUR 383.76

Sterile filtered canine plasma with EDTA, 0.2 micron

SCAPE35-0500 500 ml
EUR 723.84

Sterile filtered feline plasma with EDTA, 0.2 micron

SFPE35-0100 100 ml
EUR 536.25

Sterile filtered feline plasma with EDTA, 0.2 micron

SFPE35-0500 500 ml
EUR 931.25

Sterile filtered hamster plasma with EDTA, 0.2 micron

SHAPE35-0050 50 ml
EUR 388.44

Sterile filtered hamster plasma with EDTA, 0.2 micron

SHAPE35-0100 100 ml
EUR 452.4

Sterile filtered hamster plasma with EDTA, 0.2 micron

SHAPE35-0500 500 ml
EUR 1007.76

OORA01272-50ML - STERILE Human PLASMA in Sodium EDTA

OORA01272-50ML 50mL
EUR 1089

OORA01383-100ML - STERILE Human PLASMA in Sodium EDTA

OORA01383-100ML 100mL
EUR 1939

Non Sterile LH Human Plasma

90-1017 250 ml
EUR 760
Description: Non Sterile Lithium Heparin Human Plasma

OORA01273-50ML - STERILE Human PLASMA in Potassium EDTA

OORA01273-50ML 50mL
EUR 1089

OORA01314-100ML - STERILE Human PLASMA in Potassium EDTA

OORA01314-100ML 100mL
EUR 1939

Sterile filtered guinea pig plasma with EDTA, 0.2 micron

SGPPE35-0050 50 ml
EUR 176.25

Sterile filtered guinea pig plasma with EDTA, 0.2 micron

SGPPE35-0100 100 ml
EUR 375.96

Sterile filtered guinea pig plasma with EDTA, 0.2 micron

SGPPE35-0500 500 ml
EUR 865.8

Non-sterile rat plasma with EDTA

RTPE07-0050 50 ml
EUR 158.75

Non-sterile rat plasma with EDTA

RTPE07-0100 100 ml
EUR 237.5

Non-sterile rat plasma with EDTA

RTPE07-0500 500 ml
EUR 493.75

Sterile filtered Rhesus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SRMPE35-0050 50 ml
EUR 1368.12

Sterile filtered Rhesus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SRMPE35-0100 100 ml Ask for price

Sterile filtered Rhesus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SRMPE35-0500 500 ml Ask for price

Sterile filtered Cynomolgus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SCMPE35-0050 50 ml
EUR 1071.72

Sterile filtered Cynomolgus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SCMPE35-0100 100 ml Ask for price

Sterile filtered Cynomolgus monkey plasma with EDTA, 0.2 micron

SCMPE35-0500 500 ml Ask for price

Non Sterile sodium Heparin Human Plasma

90r-1004S 250 ml
EUR 760
Description: Non-Sterile Sodium Heparin Human Plasma

Non-sterile goat plasma with EDTA

GPE07-0100 100 ml
EUR 187.5

Non-sterile goat plasma with EDTA

GPE07-0500 500 ml
EUR 312.5

Dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800112
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800112-1L 1 L
EUR 5137.2

Non-sterile mouse plasma with EDTA

MPE07-0050 50 ml
EUR 203.51

Non-sterile mouse plasma with EDTA

MPE07-0100 100 ml
EUR 293.44

Non-sterile mouse plasma with EDTA

MPE07-0500 500 ml
EUR 856.14

Dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800112-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800112-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Non-sterile feline plasma with EDTA

FPE07-0100 100 ml
EUR 468.75

Non-sterile feline plasma with EDTA

FPE07-0500 500 ml
EUR 756.25

Goat Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800037
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Goat Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800037-1L 1 L
EUR 994.8

Non-sterile canine plasma with EDTA

CAPE07-0100 100 ml
EUR 237.5

Non-sterile canine plasma with EDTA

CAPE07-0500 500 ml
EUR 593.75

Non-sterile rabbit plasma with EDTA

RPE07-0100 100 ml
EUR 168.75

Non-sterile rabbit plasma with EDTA

RPE07-0500 500 ml
EUR 471.25

Goat Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800037-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Goat Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800037-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Sheep Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800022
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Sheep Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800022-10L 10 L
EUR 5738.4

Horse Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800052
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Horse Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800052-1L 1 L
EUR 1378.8

Camel Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800082
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Camel Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800082-1L 1 L
EUR 6122.4

Non-sterile hamster plasma with EDTA

HAPE07-0100 100 ml
EUR 421.2

Non-sterile hamster plasma with EDTA

HAPE07-050 50 ml
EUR 327.6

Non-sterile hamster plasma with EDTA

HAPE07-0500 500 ml
EUR 921.96

Sheep Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800022-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Sheep Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800022-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Horse Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800052-10nmol 10 nmol
EUR 2050

Horse Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800052-5nmol 5 nmol
EUR 1237.5

Camel Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800082-10nmol 10 nmol
EUR 2200

Camel Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800082-5nmol 5 nmol
EUR 1300

Rabbit Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800005
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Rabbit Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800005-1L 1 L
EUR 5738.4

Donkey Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800067
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Donkey Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800067-1L 1 L
EUR 2348.4

Rabbit Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800005-10nmol 10 nmol
EUR 3037.5

Rabbit Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800005-5nmol 5 nmol
EUR 1850

Donkey Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800067-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Donkey Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800067-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Chicken Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800127
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Chicken Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800127-1L 1 L
EUR 2749.2

Chicken Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800127-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Chicken Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800127-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Non-sterile guinea pig plasma with EDTA

GPPE07-0050 50 ml
EUR 293.28

Non-sterile guinea pig plasma with EDTA

GPPE07-0100 100 ml
EUR 354.12

Non-sterile guinea pig plasma with EDTA

GPPE07-0500 500 ml
EUR 794.04

Beagle dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

20-abx800097
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ml
 • 500 ml
 • 50 ml

Beagle dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800097-1L 1 L
EUR 7910.4

Beagle dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800097-10nmol 10 nmol
EUR 2000

Beagle dog Plasma (Non-Sterile Sodium EDTA)

abx800097-5nmol 5 nmol
EUR 1200

Non-sterile Rhesus monkey plasma with EDTA

RMPE07-0050 50 ml
EUR 1246.44

Non-sterile Rhesus monkey plasma with EDTA

RMPE07-0100 100 ml Ask for price

Non-sterile Rhesus monkey plasma with EDTA

RMPE07-0500 500 ml Ask for price

Non-sterile Cynomolgus monkey plasma with EDTA

CMPE07-0100 100 ml
EUR 1503.84

Non-sterile Cynomolgus monkey plasma with EDTA

CMPE07-0500 500 ml Ask for price

EDTA 200mM, pH 8, Sterile

40120781-1 6x500 mL
EUR 190.33

EDTA 0.5M Sterile Solution

SD8135 450ml
EUR 86.1

EDTA 17% pH 7.0, Sterile

40120337-1 100 mL
EUR 15.1

EDTA 17% pH 7.0, Sterile

40120337-2 250 ml
EUR 22.6

EDTA 0.5M, pH 9.0, Sterile

40120778-1 100 mL
EUR 36.77

EDTA 0.5M, pH 9.0, Sterile

40120778-2 250 mL
EUR 49.42

EDTA 0.5M, pH 9.0, Sterile

40120778-3 500 mL
EUR 69.32

EDTA 0.5M, pH 9.0, Sterile

40120778-4 1 L
EUR 102.65

EDTA 0.5M, pH 7.5, Sterile

40120779-1 100 mL
EUR 36.77

EDTA 0.5M, pH 7.5, Sterile

40120779-2 250 mL
EUR 49.42

EDTA 0.5M, pH 7.5, Sterile

40120779-3 500 mL
EUR 70.46

EDTA 0.5M, pH 7.5, Sterile

40120779-4 1 L
EUR 128.98

EDTA 0.5M, pH 7.5, Sterile

40120779-5 10x100 mL
EUR 252.56

EDTA 0.5M, pH 8.0, Sterile

40520000-1 100 mL
EUR 39.49

EDTA 0.5M, pH 8.0, Sterile

40520000-2 500 mL
EUR 69.32

Rat Plasma EDTA, non sterile